22. OKTÓBER 2019, 9:00 - 17:00 FPs PEVŠ Tomášikova 20, Bratislava

Konferencia, ktorú si nesmiete nechať ujsť!

Pár slov o konferencii

Medzinárodná vedecká konferencia „Psychológia inkluzívnej školy“ je určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe – učiteľov, asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov, logopédov,  sociológov, sociálnych pracovníkov a tiež všetkých tých, ktorých zaujíma mimoriadne aktuálna téma inklúzie v procese edukácie, inkluzívneho vzdelávania a inkluzívnej školy, manažmentu a leaderstva v inkluzívnej škole, spolupráce školy a rodiny pri podpore duševného zdravia detí, poznávania osobnosti žiakov inkluzívnej školy, sociálnej klímy a vzťahov v triedach s intaktnými a integrovanými deťmi, kariérového poradenstva žiakov inkluzívnej školy, multidisiciplinárnych tímov a i. Konferencia vytvorí platformu na výmenu teoretických vedomostí, výsledkov výskumu, praktických skúseností, nápadov, myšlienok, návrhov v tejto oblasti vedy, výskumu a praxe. Pozývame odborníkov k účasti na konferencii a k diskusii. Očakávame hostí z Talianska, Litvy a Českej republiky. Inšpiráciou pre usporiadanie konferencie sú skúseností nás, odborníkov, s deťmi a mladými ľuďmi, ktorým súčasná moderná individualizovaná doba a jej výdobytky, najmä v oblasti technológií, detstvo a dospievanie komplikujú, na druhej strane im slúžia ako prostriedky pre osobnostný rozvoj a pomoc v krízach.

Prihláste sa a zažite spolu s nami inšpiratívne prezentácie, prínosné diskusie a odvážne myšlienky z výskumu a praxe. Získajte kreatívne nápady a inšpirácie, nové kontakty a priateľstvá, a obohatíte sa v téme, ktorá sa v súčasnosti týka každého z nás.

Nasledujúci deň po konferencii 23.10.2019, sa koná na Paneurópskej vysokej škole odborný seminár k metodike MABEL pod garanciou prof. PhDr. Maríny Mikulajovej, PhD., bližšie info už čoskoro.

Tešíme sa na Vás!

Organizátori a partneri

Medzinárodnú vedeckú konferenciu „Psychológia inkluzívnej školy“ organizuje Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy v úzkej spolupráci s Miestnym úradom Bratislava-Ružinov a jej starostom Ing. Martinom Chrenom.  Partnermi konferencie sú Asociácia školskej psychológie SR a Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk.

Psychológia inkluzívnej školy - organizátor - PEVŠ
Psychológia inkluzívnej školy - organizátor - Bratislava Ružinov
Psychológia inkluzívnej školy - sponzor - IPčko.sk
Psychológia inkluzívnej školy - organizátor - PEVŠ
Psychológia inkluzívnej školy - organizátor - Bratislava Ružinov
Psychológia inkluzívnej školy - sponzor - Asociácia školskej psychológie
Psychológia inkluzívnej školy - sponzor - IPčko.sk

Vedecký výbor

 • doc. PhDr. Elena Lisá, PhD. , Fakulta psychológie. Paneurópska vysoká škola
 • prof. Sergio di Sano, PhD. , University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara, Italy
 • prof. Ala Petrulyté, PhD. , Vytautas Magnus University, Academy of Education, Lithuania
 • prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. ,Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
 • prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc. ,Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského
 • prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. , Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom
 • prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. , Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského
 • Mgr. Pavol Janoško, PhD. , Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského
 • prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • prof. PhDr. Marína Mikulajová,PhD. , Fakulta psychológie,Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD. , Pedagogická fakulta Mateja Bela, Banská Bystrica
 • doc. PhDr. Eva Naništová, PhD. , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • PhDr. Katarína Hennelová, PhD. , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • PhDr. Henrieta Roľková, PhD. , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Katolícka univerzita v Ružomberku

Organizačný výbor

 • PhDr. Veronika Boleková, PhD. , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • PhDr. Beáta Dvorská, PhD. , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • Mgr. Veronika Chlebcová , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • PhDr. Marek Madro , Internetová poradňa pre mladých IPčko, Bratislava
 • Alena Múčková , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • Mgr. Denisa Newman, PhD. , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • Mgr. Erik Radnoti,PhD. , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola
 • Mgr. Silvia Sodomová , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • Mgr. Lukáš Zajac, PhD. , Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Toto všetko sa bude diať.

Program konferencie

8:00

Registrácia

9:00

Privítanie a pozdravy

 • prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
 • Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
 • Ing. Martin Chren
 • prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
 • PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
10:00

1. prednáškový blok

 • PaedDr. Edita Zacharová
 • prof. Sergio Di Sano, PhD.
 • prof. Ala Petrulyté,PhD.
 • prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.

Coffee break

11:00 - 11:30

11:30

2. prednáškový blok

 • prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.
 • prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
 • doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
 • prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
 • doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
 • PhDr. Marek Madro

Prestávka na obed

12:30 - 14:00

14:00

Príspevky v sekciách

 1. sekcia: PSYCHOLÓGIA ŠKOLY
 2. sekcia: PSYCHOLÓGIA INKLUZÍVNEJ ŠKOLY

Coffee break

15:15 - 15:30

15:30

Príspevky v sekciách

pokračovanie príspevkov v sekciách

17:00

Záver konferencie

Zmena programu vyhradená.

Poznačte si, aby Vám nič neuniklo.

Dôležité termíny

Vypočujte si a inšpirujte sa.

Naši prednášatelia

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Prodekanka, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Štern, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Štern, PhD.
Rektor, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Ing. Martin Chren
Ing. Martin Chren
Starosta, Miestny úrad MČ Bratislava-Ružinov
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Garantka konferencie, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
PaedDr. Edita Zacharová
PaedDr. Edita Zacharová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Štátny pedagogický ústav, riaditeľ a prorektor PEVŠ
prof. Ala Petrulyté,PhD.
prof. Ala Petrulyté,PhD.
Lithuania University, Faculty of Educational Sciences, Lithuania
prof. Sergio Di Sano, PhD.
prof. Sergio Di Sano, PhD.
University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara (Italy)
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom
prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.
prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.
Trnavská univerzita v Trnave
prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.
prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.
predsedníčka Asociácie školskej psychológie SR, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Katolícka univerzita, Ružomberok
PhDr. Marek Madro
PhDr. Marek Madro
Programový riaditeľ IPčko

Všetko čo potrebujete vedieť.

Informácie pre účastníkov

Poplatok za konferenciu

 • Konferenčný poplatok: 20 Eur
 • Pre pedagogických a odborných zamestnancov ružinovských materských a základných škôl a pre študentov všetkých stredných a vysokých škôl zdarma

V konferenčnom poplatku je zahrnuté

 • Konferenčné materiály
 • Zborník z vedeckej konferencie
 • Špeciálne číslo časopisu „Školní psycholog“/ „Školský psychológ“
 • Občerstvenie

Bankové spojenie

 • Názov majiteľa/prijímateľa účtu/platby: Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20,821 02 Bratislava
 • IBAN: SK8311000000002628117107
 • VS: 22102019
 • KS: 0308

Možnosti ubytovania a stravovania

 • V hosťovských izbách Študentského internátu UNINOVA Hostel, Dopravná 51, 831 06 Bratislava – Rača, www.uninovahostel.sk
 • V hoteli Bratislava, Seberíniho 9, 82103 Bratislava, +421 (0) 2 20 606 150, 151, reservation@hotelbratislava.sk
 • Stravovanie počas konferencie je možné v jedálni PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Príspevky na konferencii

Privítame predovšetkým pôvodné príspevky neprezentované na iných odborných akciách obsahujúce výsledky kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumov, teoretické aj metodologické úvahy, overené skúsenosti z praxe. Tešíme sa na príspevky zamerané na prácu so žiakmi, učiteľmi a rodičmi v školách s inkluzívnou edukáciou vychádzajúc z hlavných tém konferencie.

Možnosti príspevkov

Prednáška/prezentácia príspevku: trvanie 15 min. s následnou diskusiou po 3 príspevkoch

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina

Poster: Rozmery: formát max A1 (594 × 841mm). Postery budú vystavené v priestoroch vysokej školy na určenom mieste počas konferencie.

 • Abstrakt v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (max 200 slov, 3-5 kľúčových slov) zasielajte, prosím, v registračnom formulári alebo priamo na e-mailovú adresu: eva.gajdosova51@gmail.com
 • Pre zahraničné príspevky v angličtine zabezpečíme simultánny preklad. 

Výstupy z medzinárodnej vedeckej konferencie

 • Elektronický a printový zborník s prideleným ISBN
 • Špeciálne číslo časopisu „Školní psycholog“/ „Školský psychológ“ s prideleným ISSN s vybranými príspevkami

Publikovanie príspevkov v zborníku

 • Rozsah príspevku: 5-10 normostrán (max 18 000 znakov)
 • Pokyny pre autorov/autorky článkov do konferenčného zborníku si môžete stiahnuť tu: .doc alebo .pdf

nezabudnite si poznačiť termín

Pridajte si termín konania konferencie do kalendára hneď!

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktné informácie

O konferencii

Medzinárodná vedecká konferencia „Psychológia inkluzívnej školy“ je určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe a tiež všetkých tých, ktorých zaujíma mimoriadne aktuálna téma inklúzie v procese edukácie, inkluzívneho vzdelávania a inkluzívnej školy.

Dajte vedieť aj svojim známym.